Zpracování osobních údajů

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK a INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.pizzacorleone.cz je společnost Food Products, s.r.o.., se sídlem Místecká 126/256, Ostrava - Hrabová  720 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33272, IČ: 28585615, DIČ: CZ28585615 (dále jen „Společnost“).

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Společnost umísťuje na stránkách www.pizzacorleone.cz (dále jen „Stránky“).

Práva a povinnosti Společnosti a uživatelů při používání těchto Stránek se řídí těmito pravidly užití internetových Stránek (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Pravidla mohou být kdykoli aktualizována. Datum aktualizace pravidel bude vyznačeno na poslední straně Pravidel.

2. Chování Uživatelů

Uživatel se zavazuje, že se při používání těchto Stránek bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Společnosti ani Uživatelů.

3. Odpovědnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Společnost za ně nenese odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Stránek, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem Společnosti v České republice.

4. Informace o zpracování osobních údajů

Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů Společnost při své činnosti zpracovává určité osobní údaje svých zákazníků, Uživatelů a svých zaměstnanců ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů přejímá postavení tzv. správce osobních údajů. Společnost při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

5. Zpracovávané osobní údaje, účely zpracování

Zákazníci

Společnost při přípravě a prodeji pokrmů ve svých provozovnách běžně nezpracovává osobní údaje zákazníků. V případě, že si zákazník u Společnosti objedná dodávku jídla na určenou adresu, dochází na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem ke zpracování jeho kontaktních údajů (jména, příjmení, bydliště / doručovací adresy, e-mailu a telefonního čísla), a to za účelem zpracování příslušné objednávky. Dále jsou osobní údaje zákazníků zpracovávány v souvislosti s věrnostním programem, marketingem (např. v rámci reklamních kampaní Společnosti, při informování o nových produktech, při doručování jejích obchodních sdělení či informování o výhrách a jiných benefitech příslušejících zákazníkovi) a dále za účelem výzkumů spokojenosti zákazníků. V případě spotřebitelských soutěží se osobní údaje zpracovávají za účelem předání výhry vítězům soutěže.

Uživatelé Stránek

Společnost na svých stránkách využívá soubory cookies. Soubory Cookies pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení webových stránek a přizpůsobují zobrazování produktů a dalšího obsahu individuálním zájmům a specifickým potřebám Uživatele. Soubory Cookies jsou využívány k sestavování anonymních agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem Uživatelé webové stránky používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah, a dále k zajištění některých funkcí Stránek a personalizaci reklam. Informace získané používáním Cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem zprostředkování a plnění určitých uživatelských funkcí. Tato data jsou šifrována způsobem, který neumožňuje přístup neoprávněným osobám. Obecně platí, že aplikace používaná k prohlížení webových stránek ve výchozím nastavení umožňuje na Uživatelově zařízení ukládat soubory Cookies. Tento režim lze změnit buď úplným zablokováním Cookies v nastavení webového prohlížeče, nebo jejich částečným omezením – Uživatel je pak informován pokaždé, kdy jeho zařízení Cookies ukládá.  Ke zpracování osobních údajů Uživatelů dochází na základě jejich souhlasu, který je dobrovolný. Uživatel souhlas zadává při registraci a při odeslání objednávky.

 6. Poskytnutí údajů dalším subjektům

Společnost a jí zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou zavedena technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle GDPR. Partneři Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů. Společnost tak v některých případech poskytuje osobní údaje jiným společnostem poskytujícím Společnosti služby související s logistikou, slevovým portálům a objednávkovým agregátům, poskytovatelům platební brány a společnostem zajišťujících marketingové výzkumy.

7. Uložení údajů

Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu jejich zpracování. V případě věrnostního programu jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu trvání účasti zákazníka ve věrnostním programu. Osobní údaje Uživatelů jsou uchovávány po dobu maximálně tří let od poslední návštěvy Stránky. Záznamy bezpečnostních kamer jsou uchovávány po dobu maximálně čtrnácti dní.

8. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje svých zákazníků a Uživatelů na základě jejich souhlasu, má příslušná osoba právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Může tak učinit prostřednictvím e-mailu dotazy@pizzacorleone.cz. Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou poskytnuté údaje vymazány, ledaže lze na základě platných právních předpisů údaje zpracovávat i bez souhlasu příslušné osoby. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv zpracování osobních údajů do doby, než byl souhlas odvolán.

9. Další práva

Dle konkrétní situace může mít zákazník či zaměstnanec Společnosti či Uživatel i další práva vyplývající z GDPR, tj. následující práva:

▪ právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím

- účelech zpracování

- kategoriích dotčených osobních údajů

- příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny

- plánované době uložení osobních údajů či kritériím použitým ke stanovení této doby

- existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

- právu podat stížnost u dozorového úřadu

- zdroji osobních údajů, nejsou-li tyto získány od žadatele

- právo na opravu osobních údajů, jsou-li jeho osobní údaje nepřesné

- právo na výmaz osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

            - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

            - dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

            - jsou vzneseny oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů

            - osobní údaje byly zpracovány protiprávně

 - právo na omezení zpracování následujících případech:

            - je popřena přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit

            - zpracování osobních údajů je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů je žádáno omezení jejich použití

            - byla vznesena námitka proti zpracování v případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné                          důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody namítající osoby.

Svá práva může zákazník či Uživatel Stránky uplatnit kontaktováním Společnosti.

Kontaktní údaje Společnosti: na výše uvedené adrese

Pokoušite se přistoupit k obsahu pro uživatelé starších 18 let